MEVLANA CELALEDDİN RUMİ (1207-1273) HAYATI

Edebiyatımızda önemli yeri bulunan Mevlana'nın hayatı ve eserlerini anlattık yaşadığı dönemi eserlerinin içerikleri Mevlana aslında kimdir? hepsi ve daha fazlası...

MEVLANA CELALEDDİN RUMİ (1207-1273) HAYATI

MEVLANA CELALEDDİN RUMİ (1207 - 1273)

Bugünkü Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan'ın Belh şehrinde 1207 yılında doğmuştur. Babasıyla Konya'ya gelip yerleşmiştir.

Hayatını derinden etkileyen sohbet hocası Şems-i Tebrizi'yle burada tanışmıştır. Şems ve Mevlana arasındaki tasavvufi sohbetleri anlayamayanlar yüzünden Şems ortalıktan ansızın kaybolmuştur. Şems'in gidişi Mevlanayı derinden etkilemiştir. Divandaki bazı şiirlerinde Şems mahlasını kullanmıştır.

Eserlerini devrinin dili olan Farsçayla kaleme almıştır. Birkaç şiirini de Türkçe yazmıştır.

Ölümlü bir düğün gecesi gibi karşılayan (Şeb-i Arus), hayatını "Hamdım, pişdim, yandım." kelimeleriyle özetleyen ve bütün insanlığa "Gene gel, gene gel, her ne isen gene gel!" diye seslenen engin mutasavvıf bir şairdir.

Mevlana'nın doğumunun 800. yılı olan 2007'yi UNESCO, "Dünya Mevlana Yılı" olarak kabul etmiştir. 

ESERLERİ

Mesnevi

Tasavvufi hikayelerden oluşan 25.618 beyitlik (6 cilt) didaktik bir mesnevidir. Çelebi Hüsameddin'in isteği üzerine Farsça olarak kaleme almıştır.

Divan-ı Kebir

"Büyük Divan" anlamına gelen ve ilahi aşkın işlendiği 40.000 beyitten oluşan lirik bir eserdir. Bazı şiirlerini Şems mahlasıyla yazdığı için Divan-ı Şems adıyla da anılır.

Fihi Ma Fih 

"Ne varsa içindedir" anlamına gelir ve Mevlana'nın tasavvufi sohbetlerini içerir.

Mecalis-i Seb'a 

Mevlana'nın  çeşitli meclislerde verdiği yedş vaazını içerir. 

Mektubat

Şelçuklu Devleti'nin önde gelenlerine yazdığı 147 mehtuptan oluşur. "kulunuz, köleniz" gibi ifadeleri içermez.